Thiếc bị cảm ứng gắn trần/ báo cháy › Panasonic

Thiếc bị cảm ứng gắn trần/ báo cháy

  • 1
Tự động bật sáng khi có người
30%
WTKG2310-P

Tự động bật sáng khi có người

784,000 ₫ 1,120,000 ₫
Sennor phụ
30%
WTKG2911-P

Sennor phụ

630,000 ₫ 900,000 ₫
Sensor chính
30%
WTKG2411-P

Sensor chính

1,050,000 ₫ 1,500,000 ₫
Loại gắn nối
30%
WTKG2311

Loại gắn nối

1,694,000 ₫ 2,420,000 ₫
Đầu báo cháy sử dụng pin (Loại Phát Hiện Khói)
30%
  • 1