• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Relay nhiệt Tesys loại LRD

  • 1
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 1...1.7
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 1...1.7
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 2.5...4
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 2.5...4
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 4...6
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 4...6
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 5.5...8
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 5.5...8
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 7...10
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 7...10
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 9...13
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 9...13
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 12...18
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 12...18
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 16...24
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 16...24
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 23...32
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 23...32
35%
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 30...38
Relay nhiệt với đầu kết nối bắt vít 30...38
35%
  • 1