• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCCB EZC250

Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 250A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 250A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 225A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 225A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 200A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 200A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 175A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 175A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 150A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 150A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 125A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 125A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 100A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 2P 100A type H,lcu=85ka 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 250A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 250A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 255A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 255A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 200A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 200A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 175A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 175A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 160A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 160A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 125A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 125A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 100A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 100A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 80A type H,lcu=36ka 415 VAC
Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 80A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZC250H4080

Thiết bị đóng cắt EZC250 4P 80A type H,lcu=36ka 415 VAC

2,956,140 ₫ 4,926,900 ₫