• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCCB EZC250 & EZC400/630

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 100A type F,lcu=18KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 100A type F,lcu=18KA/415V
40%
EZC250F3100

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 100A type F,lcu=18KA/415V

2,148,300 ₫ 3,580,500 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 125A type F,lcu=18KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 125A type F,lcu=18KA/415V
40%
EZC250F3125

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 125A type F,lcu=18KA/415V

2,297,460 ₫ 3,829,100 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 150A type F,lcu=18KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 150A type F,lcu=18KA/415V
40%
EZC250F3150

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 150A type F,lcu=18KA/415V

2,806,320 ₫ 4,677,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 160A type F,lcu=18KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 160A type F,lcu=18KA/415V
40%
EZC250F3160

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 160A type F,lcu=18KA/415V

2,806,320 ₫ 4,677,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 175A type F,lcu=18KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 175A type F,lcu=18KA/415V
40%
EZC250F3175

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 175A type F,lcu=18KA/415V

2,963,400 ₫ 4,939,000 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 200A type F,lcu=18KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 200A type F,lcu=18KA/415V
40%
EZC250F3200

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 200A type F,lcu=18KA/415V

3,222,120 ₫ 5,370,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 225A type F,lcu=18KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 225A type F,lcu=18KA/415V
40%
EZC250F3225

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 225A type F,lcu=18KA/415V

3,222,120 ₫ 5,370,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 250A type F,lcu=18KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 250A type F,lcu=18KA/415V
40%
EZC250F3250

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 250A type F,lcu=18KA/415V

3,222,120 ₫ 5,370,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 100A type N,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 100A type N,lcu=25KA/415V
40%
EZC250N3100

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 100A type N,lcu=25KA/415V

2,239,380 ₫ 3,732,300 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 125A type N,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 125A type N,lcu=25KA/415V
40%
EZC250N3125

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 125A type N,lcu=25KA/415V

2,522,520 ₫ 4,204,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 150A type N,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 150A type N,lcu=25KA/415V
40%
EZC250N3150

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 150A type N,lcu=25KA/415V

3,078,900 ₫ 5,131,500 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 160A type N,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 160A type N,lcu=25KA/415V
40%
EZC250N3160

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 160A type N,lcu=25KA/415V

3,078,900 ₫ 5,131,500 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 175A type N,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 175A type N,lcu=25KA/415V
40%
EZC250N3175

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 175A type N,lcu=25KA/415V

3,194,400 ₫ 5,324,000 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 200A type N,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 200A type N,lcu=25KA/415V
40%
EZC250N3200

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 200A type N,lcu=25KA/415V

3,635,940 ₫ 6,059,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 225A type N,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 225A type N,lcu=25KA/415V
40%
EZC250N3225

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 225A type N,lcu=25KA/415V

3,635,940 ₫ 6,059,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 250A type N,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 250A type N,lcu=25KA/415V
40%
EZC250N3250

Thiết bị đóng cắt EZC250 3P 250A type N,lcu=25KA/415V

3,635,940 ₫ 6,059,900 ₫