MCCB EZC100 › Schneider

MCCB EZC100

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 15A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4015

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 15A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,861,860 ₫ 3,103,100 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 20A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4020

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 20A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,861,860 ₫ 3,103,100 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 25A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4025

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 25A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,861,860 ₫ 3,103,100 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 30A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4030

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 30A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,877,040 ₫ 3,128,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 40A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4040

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 40A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,877,040 ₫ 3,128,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 50A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4050

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 50A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,877,040 ₫ 3,128,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 60A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4060

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 60A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,888,920 ₫ 3,148,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 70A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4075

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 70A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,888,920 ₫ 3,148,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 80A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
EZC100H4080

Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 80A type H,lcu=30KA 415 VAC

1,888,920 ₫ 3,148,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 4P 100A type H,lcu=30KA 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 2P 15A type H,lcu=50KA 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 2P 20A type H,lcu=50KA 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 2P 25A type H,lcu=50KA 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 2P 30A type H,lcu=50KA 220/240 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 2P 40A type H,lcu=50KA 220/240 VAC
40%