• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCCB EZC100

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type B,lcu=7.5KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type B,lcu=7.5KA/415V
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 20A type B,lcu=7.5KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 20A type B,lcu=7.5KA/415V
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 25A type B,lcu=7.5KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 25A type B,lcu=7.5KA/415V
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 30A type B,lcu=7.5KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 30A type B,lcu=7.5KA/415V
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 40A type B,lcu=7.5KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 40A type B,lcu=7.5KA/415V
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 50A type B,lcu=7.5KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 50A type B,lcu=7.5KA/415V
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 60A type B,lcu=7.5KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 60A type B,lcu=7.5KA/415V
40%
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3015

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 15A type F,lcu=10KA/415V

964,920 ₫ 1,608,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 20A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 20A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3020

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 20A type F,lcu=10KA/415V

964,920 ₫ 1,608,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 25A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 25A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3025

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 25A type F,lcu=10KA/415V

964,920 ₫ 1,608,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 30A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 30A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3030

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 30A type F,lcu=10KA/415V

964,920 ₫ 1,608,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 40A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 40A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3040

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 40A type F,lcu=10KA/415V

964,920 ₫ 1,608,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 50A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 50A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3050

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 50A type F,lcu=10KA/415V

964,920 ₫ 1,608,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 60A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 60A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3060

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 60A type F,lcu=10KA/415V

1,067,220 ₫ 1,778,700 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 75A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 75A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3075

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 75A type F,lcu=10KA/415V

1,067,220 ₫ 1,778,700 ₫
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 80A type F,lcu=10KA/415V
Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 80A type F,lcu=10KA/415V
40%
EZC100F3080

Thiết bị đóng cắt EZC100 3P 80A type F,lcu=10KA/415V

1,067,220 ₫ 1,778,700 ₫