• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCCB CVS100-630

Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 16A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 16A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 25A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 25A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 32A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 32A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 40A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 40A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 50A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 50A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 63A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 63A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 80A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 80A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 100A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 3P 100A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS160B 3P 125A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS160B 3P 125A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS160B 3P 160A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS160B 3P 160A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS250B 3P 200A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS250B 3P 200A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS250B 3P 250A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS250B 3P 250A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 4P 16A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 4P 16A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 4P 25A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 4P 25A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 4P 32A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 4P 32A type B,lcu=25KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100B 4P 40A type B,lcu=25KA/415V
Thiết bị đóng cắt CVS100B 4P 40A type B,lcu=25KA/415V
35%