MCCB CVS100-630 › Schneider

MCCB CVS100-630

Thiết bị đóng cắt CVS630N 4P 600A type N,lcu=50KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS630N 4P 500A type N,lcu=50KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS400N 4P 400A type N,lcu=50KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS400N 4P 320A type N,lcu=50KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS630N 3P 600A type N,lcu=50KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS630N 3P 500A type N,lcu=50KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS400N 3P 400A type N,lcu=50KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS400N 3P 320A type N,lcu=50KA/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS630F 4P 600A type F,lcu=36A/415V
35%
LV563309

Thiết bị đóng cắt CVS630F 4P 600A type F,lcu=36A/415V

11,822,525 ₫ 18,188,500 ₫
Thiết bị đóng cắt CVS500F 4P 500A type F,lcu=36A/415V
35%
LV563308

Thiết bị đóng cắt CVS500F 4P 500A type F,lcu=36A/415V

11,136,840 ₫ 17,133,600 ₫
Thiết bị đóng cắt CVS400F 4P 400A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS400F 4P 320A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS250F 4P 250A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS250F 4P 200A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS160F 4P 160A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS160F 4P 125A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100F 4P 100A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100F 4P 80A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100F 4P 63A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100F 4P 50A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100F 4P 40A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100F 4P 32A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100F 4P 25A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS100F 4P 16A type F,lcu=36A/415V
35%
Thiết bị đóng cắt CVS630F 3P 600A type F,lcu=36KA/415V
35%