MCB › Panasonic

MCB

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve  06A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve  10A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve  16A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve  20A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve  25A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve  32A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 40A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 50A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 63A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 80A 400VAC - 10kA
25%
BBD408041C

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 80A 400VAC - 10kA

2,182,500 ₫ 2,910,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 100A 400VAC - 10kA
25%
BBD410041C

Thiết bị đóng cắt MCB 4P C Curve 100A 400VAC - 10kA

2,332,500 ₫ 3,110,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 100A 400VAC - 10kA
25%
BBD310031C

Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 100A 400VAC - 10kA

1,485,000 ₫ 1,980,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 80A 400VAC - 10kA
25%
BBD308031C

Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 80A 400VAC - 10kA

1,410,000 ₫ 1,880,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 63A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 50A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 40A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 32A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 25A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 20A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 16A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 10A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 3P C Curve 06A 415VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 06A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 10A 240VAC - 06kA
25%
Thiết bị đóng cắt MCB 2P C Curve 16A 240VAC - 06kA
25%