• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB và cầu dao an toàn

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6KA

55,500 ₫ 74,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 6KA

55,500 ₫ 74,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 6KA

55,500 ₫ 74,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 6KA

55,500 ₫ 74,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 6KA

55,500 ₫ 74,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 6KA

55,500 ₫ 74,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 6KA

55,500 ₫ 74,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 6KA

58,500 ₫ 78,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6KA
25%
BKN 1P

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6KA

58,500 ₫ 78,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6KA
25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6KA

121,500 ₫ 162,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6KA
25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6KA

121,500 ₫ 162,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 6KA
25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 6KA

121,500 ₫ 162,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 6KA
25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 6KA

121,500 ₫ 162,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6KA
25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6KA

121,500 ₫ 162,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 6KA
25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A 6KA

121,500 ₫ 162,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 6KA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 6KA
25%
BKN 2P

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A 6KA

121,500 ₫ 162,000 ₫