• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB PS45S

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A
40%
PS45S/C1006

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A

36,960 ₫ 61,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A
40%
PS45S/C1010

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A

36,960 ₫ 61,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A
40%
PS45S/C1016

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A

36,960 ₫ 61,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A
40%
PS45S/C1020

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A

36,960 ₫ 61,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A
40%
PS45S/C1025

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A

36,960 ₫ 61,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A
40%
PS45S/C1032

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A

36,960 ₫ 61,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A
40%
PS45S/C1040

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A

36,960 ₫ 61,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A
40%
PS45S/C1050

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A

58,500 ₫ 97,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A
40%
PS45S/C1063

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A

58,500 ₫ 97,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A
40%
PS45S/C2006

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A

75,000 ₫ 125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A
40%
PS45S/C2010

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A

75,000 ₫ 125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A
40%
PS45S/C2016

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A

75,000 ₫ 125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A
40%
PS45S/C2020

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A

75,000 ₫ 125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A
40%
PS45S/C2025

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A

75,000 ₫ 125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A
40%
PS45S/C2032

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 32A

75,000 ₫ 125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A
40%
PS45S/C2040

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 40A

75,000 ₫ 125,000 ₫