• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

MCB loại tiêu chuẩn BH-D6

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA
50%
BH-D6-106

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 6A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 6kA
50%
BH-D6-110

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 10A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 13A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 13A 6kA
50%
BH-D6-113

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 13A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 6kA
50%
BH-D6-116

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 16A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 6kA
50%
BH-D6-120

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 20A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 6kA
50%
BH-D6-125

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 25A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 6kA
50%
BH-D6-132

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 32A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 6kA
50%
BH-D6-140

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 40A 6kA

63,500 ₫ 127,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 6kA
50%
BH-D6-150

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 50A 6kA

125,000 ₫ 250,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6kA
50%
BH-D6-163

Thiết bị đóng cắt MCB 1P 63A 6kA

125,000 ₫ 250,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA
50%
BH-D6-206

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 6A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6kA
50%
BH-D6-210

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 10A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 13A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 13A 6kA
50%
BH-D6-213

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 13A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 6kA
50%
BH-D6-216

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 16A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 6kA
50%
BH-D6-220

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 20A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6kA
Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6kA
50%
BH-D6-225

Thiết bị đóng cắt MCB 2P 25A 6kA

153,000 ₫ 306,000 ₫