MCB Acti9 iC60N › Schneider

MCB Acti9 iC60N

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 6KA 230V
35%
A9F74106

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 6KA 230V

118,690 ₫ 182,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-10A 6KA 230V
35%
A9F74110

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-10A 6KA 230V

118,690 ₫ 182,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-16A 6KA 230V
35%
A9F74116

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-16A 6KA 230V

118,690 ₫ 182,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-20A 6KA 230V
35%
A9F74120

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-20A 6KA 230V

118,690 ₫ 182,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 6KA 230V
35%
A9F74125

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-25A 6KA 230V

118,690 ₫ 182,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-32A 6KA 230V
35%
A9F74132

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-32A 6KA 230V

126,555 ₫ 194,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-40A 6KA 230V
35%
A9F74140

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-40A 6KA 230V

144,430 ₫ 222,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-50A 6KA 230V
35%
A9F74150

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-50A 6KA 230V

207,350 ₫ 319,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-63A 6KA 230V
35%
A9F74163

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-63A 6KA 230V

207,350 ₫ 319,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 6KA 230V
35%
A9F74206

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 6KA 230V

329,615 ₫ 507,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-10A 6KA 230V
35%
A9F74210

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-10A 6KA 230V

329,615 ₫ 507,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 6KA 230V
35%
A9F74216

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 6KA 230V

329,615 ₫ 507,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-20A 6KA 230V
35%
A9F74220

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-20A 6KA 230V

341,055 ₫ 524,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 6KA 230V
35%
A9F74225

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 6KA 230V

354,640 ₫ 545,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-32A 6KA 230V
35%
A9F74232

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-32A 6KA 230V

373,945 ₫ 575,300 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-40A 6KA 230V
35%
A9F74240

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-40A 6KA 230V

426,140 ₫ 655,600 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-50A 6KA 230V
35%
A9F74250

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-50A 6KA 230V

600,600 ₫ 924,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 6KA 230V
35%
A9F74263

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 6KA 230V

612,755 ₫ 942,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-6A 6KA 400V
35%
A9F74306

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-6A 6KA 400V

506,935 ₫ 779,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-10A 6KA 400V
35%
A9F74310

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-10A 6KA 400V

506,935 ₫ 779,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-16A 6KA 400V
35%
A9F74316

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-16A 6KA 400V

506,935 ₫ 779,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-20A 6KA 400V
35%
A9F74320

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-20A 6KA 400V

506,935 ₫ 779,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-25A 6KA 400V
35%
A9F74325

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-25A 6KA 400V

506,935 ₫ 779,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-32A 6KA 400V
35%
A9F74332

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-32A 6KA 400V

534,820 ₫ 822,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 3P-40A 6KA 400V
35%
A9F74340

Thiết bị đóng cắt MCB 3P-40A 6KA 400V

608,465 ₫ 936,100 ₫