MCB Acti 9 - C60H DC › Schneider

MCB Acti 9 - C60H DC

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-0.5A 20kA 220V
30%
A9N61520

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-0.5A 20kA 220V

1,379,070 ₫ 1,970,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-1A 20kA 220V
30%
A9N61521

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-1A 20kA 220V

744,660 ₫ 1,063,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-2A 20kA 220V
30%
A9N61522

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-2A 20kA 220V

744,660 ₫ 1,063,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-3A 20kA 220V
30%
A9N61523

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-3A 20kA 220V

744,660 ₫ 1,063,800 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-4A 20kA 220V
30%
A9N61524

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-4A 20kA 220V

1,071,840 ₫ 1,531,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-5A 20kA 220V
30%
A9N61525

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-5A 20kA 220V

1,071,840 ₫ 1,531,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 20kA 220V
30%
A9N61526

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-6A 20kA 220V

977,130 ₫ 1,395,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-10A 20kA 220V
30%
A9N61528

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-10A 20kA 220V

977,130 ₫ 1,395,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-13A 20kA 220V
30%
A9N61529

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-13A 20kA 220V

977,130 ₫ 1,395,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-15A 20kA 220V
30%
A9N61530

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-15A 20kA 220V

977,130 ₫ 1,395,900 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 20kA 220V
30%
A9N61531

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-16A 20kA 220V

1,031,800 ₫ 1,474,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-20A 20kA 220V
30%
A9N61532

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-20A 20kA 220V

1,031,800 ₫ 1,474,000 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 20kA 220V
30%
A9N61533

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-25A 20kA 220V

1,079,190 ₫ 1,541,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-30A 20kA 220V
30%
A9N61534

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-30A 20kA 220V

1,079,190 ₫ 1,541,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-32A 20kA 220V
30%
A9N61535

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-32A 20kA 220V

1,079,190 ₫ 1,541,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-40A 20kA 220V
30%
A9N61537

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-40A 20kA 220V

1,078,770 ₫ 1,541,100 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P50A 20kA 220V
30%
A9N61538

Thiết bị đóng cắt MCB 2P50A 20kA 220V

1,272,040 ₫ 1,817,200 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 20kA 220V
30%
A9N61539

Thiết bị đóng cắt MCB 2P-63A 20kA 220V

1,526,910 ₫ 2,181,300 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-0.5A 10kA 220V
30%
A9N61500

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-0.5A 10kA 220V

689,150 ₫ 984,500 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-1A 10kA 220V
30%
A9N61501

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-1A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-2A 10kA 220V
30%
A9N61502

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-2A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-3A 10kA 220V
30%
A9N61503

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-3A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-4A 10kA 220V
30%
A9N61504

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-4A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-5A 10kA 220V
30%
A9N61505

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-5A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫
Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 10kA 220V
30%
A9N61506

Thiết bị đóng cắt MCB 1P-6A 10kA 220V

575,190 ₫ 821,700 ₫