Máy cắt hạ thế ACB loại drawout › Mitsubishi

Máy cắt hạ thế ACB loại drawout

  • 1
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 6300A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE6300-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 6300A 85kA (DRAWOUT)

721,353,600 ₫ 1,202,256,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 5000A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE5000-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 5000A 85kA (DRAWOUT)

712,648,200 ₫ 1,187,747,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE4000-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 85kA (DRAWOUT)

704,001,600 ₫ 1,173,336,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE4000-SWA-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 4000A 85kA (DRAWOUT)

317,978,400 ₫ 529,964,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 3200A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE3200-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 3200A 85kA (DRAWOUT)

145,221,600 ₫ 242,036,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2500A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE2500-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2500A 85kA (DRAWOUT)

116,079,600 ₫ 193,466,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE2000-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 85kA (DRAWOUT)

101,446,800 ₫ 169,078,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE2000-SWA-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 2000A 65kA (DRAWOUT)

93,070,200 ₫ 155,117,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE1600-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1600A 65kA (DRAWOUT)

84,775,800 ₫ 141,293,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1250A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE1250-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1250A 65kA (DRAWOUT)

73,353,600 ₫ 122,256,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE1000-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 1000A 65kA (DRAWOUT)

69,154,800 ₫ 115,258,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE630-SW-4P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 4P 630A 65kA (DRAWOUT)

65,696,400 ₫ 109,494,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 6300A 130kA (DRAWOUT)
40%
AE6300-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 6300A 130kA (DRAWOUT)

611,944,800 ₫ 1,019,908,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 5000A 130kA (DRAWOUT)
40%
AE5000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 5000A 130kA (DRAWOUT)

603,654,600 ₫ 1,006,091,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (DRAWOUT)
40%
AE4000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 130kA (DRAWOUT)

594,717,000 ₫ 991,195,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE4000-SWA-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 4000A 85kA (DRAWOUT)

304,429,200 ₫ 507,382,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 3200A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE3200-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 3200A 85kA (DRAWOUT)

128,428,800 ₫ 214,048,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2500A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE2500-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2500A 85kA (DRAWOUT)

101,199,600 ₫ 168,666,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (DRAWOUT)
40%
AE2000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 85kA (DRAWOUT)

88,172,400 ₫ 146,954,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE2000-SWA-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 2000A 65kA (DRAWOUT)

80,156,400 ₫ 133,594,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1600A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE1600-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1600A 65kA (DRAWOUT)

70,882,800 ₫ 118,138,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1250A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE1250-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1250A 65kA (DRAWOUT)

62,362,200 ₫ 103,937,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1000A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE1000-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 1000A 65kA (DRAWOUT)

59,707,800 ₫ 99,513,000 ₫
Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (DRAWOUT)
40%
AE630-SW-3P

Máy cắt không khí hạ thế ACB 3P 630A 65kA (DRAWOUT)

56,806,800 ₫ 94,678,000 ₫
  • 1