ELCB loại tiêu chuẩn › Mitsubishi

ELCB loại tiêu chuẩn

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 300~630A Adj 50kA
50%
NV630-SEW(TD)-4P630AD

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 300~630A Adj 50kA

47,576,500 ₫ 95,153,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 200~400A Adj 50kA
50%
NV400-SEW(TD)-4P400AD

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 200~400A Adj 50kA

26,556,000 ₫ 53,112,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 200~400A Adj 50kA
50%
NV400-SEW(HS)-4P400AD

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 200~400A Adj 50kA

26,354,500 ₫ 52,709,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125~225A Adj 30kA
50%
NV250-SEW(HS)-4P225AD

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125~225A Adj 30kA

16,790,000 ₫ 33,580,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 225A 30kA
50%
NV250-SW(HS)-4225

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 225A 30kA

8,379,000 ₫ 16,758,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 200A 30kA
50%
NV250-SW(HS)-4200

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 200A 30kA

8,379,000 ₫ 16,758,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 175A 30kA
50%
NV250-SW(HS)-4175

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 175A 30kA

8,379,000 ₫ 16,758,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 150A 30kA
50%
NV250-SW(HS)-4150

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 150A 30kA

8,379,000 ₫ 16,758,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125A 30kA
50%
NV250-SW(HS)-4125

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 125A 30kA

8,379,000 ₫ 16,758,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 100A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-4100

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 100A 30kA

7,529,500 ₫ 15,059,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 80A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-480

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 80A 30kA

7,529,500 ₫ 15,059,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 63A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-463

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 63A 30kA

7,529,500 ₫ 15,059,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 50A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-450

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 50A 30kA

7,529,500 ₫ 15,059,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 40A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-440

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 40A 30kA

7,529,500 ₫ 15,059,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 32A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-432

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 32A 30kA

7,529,500 ₫ 15,059,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 20A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-420

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 20A 30kA

7,529,500 ₫ 15,059,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 16A 30kA
50%
NV125-SW(HS)-416

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 4P 16A 30kA

7,529,500 ₫ 15,059,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 400~800A Adj 50kA
50%
NV800-SEW(TD)-3P800AD

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 400~800A Adj 50kA

40,954,500 ₫ 81,909,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 300~630A Adj 50kA
50%
NV630-SEW(TD)-3P630AD

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 300~630A Adj 50kA

31,764,500 ₫ 63,529,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 630A 50kA
50%
NV630-SW(TD)-3630

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 630A 50kA

30,245,500 ₫ 60,491,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 600A 50kA
50%
NV630-SW(TD)-3600

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 600A 50kA

30,245,500 ₫ 60,491,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 50kA
50%
NV630-SW(TD)-3500

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 50kA

30,245,500 ₫ 60,491,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 200~400A Adj 50kA
50%
NV400-SEW(TD)-3P400AD

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 200~400A Adj 50kA

19,413,500 ₫ 38,827,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 200~400A Adj 50kA
50%
NV400-SEW(HS)-3P400AD

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 200~400A Adj 50kA

19,212,500 ₫ 38,425,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 400A 45kA
50%
NV400-SW(TD)-3400

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 400A 45kA

19,360,000 ₫ 38,720,000 ₫