• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

ELCB loại kinh tế

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 2.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 2.5kA
50%
NV30-CS(HS)-305

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 5A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 2.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 2.5kA
50%
NV30-CS(HS)-310

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 10A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 2.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 2.5kA
50%
NV30-CS(HS)-315

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 15A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 2.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 2.5kA
50%
NV30-CS(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30A 2.5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30A 2.5kA
50%
NV30-CS(HS)-330

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 5kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA
50%
NV125-CW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 10kA
50%
NV125-CW(HS)-380

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 10kA
50%
NV125-CW(HS)-3100

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 10kA
50%
NV125-CW(HS)-3125

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫