ELCB loại kinh tế › Mitsubishi

ELCB loại kinh tế

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 630A 36kA
50%
NV630-CW(TD)-3630

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 630A 36kA

25,723,500 ₫ 51,447,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 600A 36kA
50%
NV630-CW(TD)-3600

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 600A 36kA

25,723,500 ₫ 51,447,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 36kA
50%
NV630-CW(TD)-3500

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 500A 36kA

25,723,500 ₫ 51,447,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 400A 36kA
50%
NV400-CW(HS)-3400

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 400A 36kA

8,130,500 ₫ 16,261,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 350A 36kA
50%
NV400-CW(HS)-3350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 350A 36kA

8,130,500 ₫ 16,261,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 300A 36kA
50%
NV400-CW(HS)-3300

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 300A 36kA

8,130,500 ₫ 16,261,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 36kA
50%
NV400-CW(HS)-3250

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 36kA

8,130,500 ₫ 16,261,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 18kA
50%
NV250-CW(HS)-3250

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 250A 18kA

3,608,000 ₫ 7,216,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 225A 18kA
50%
NV250-CW(HS)-3225

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 225A 18kA

3,608,000 ₫ 7,216,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 200A 18kA
50%
NV250-CW(HS)-3200

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 200A 18kA

3,608,000 ₫ 7,216,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 175A 18kA
50%
NV250-CW(HS)-3175

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 175A 18kA

3,608,000 ₫ 7,216,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 150A 18kA
50%
NV250-CW(HS)-3150

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 150A 18kA

3,608,000 ₫ 7,216,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 18kA
50%
NV250-CW(HS)-3125

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 18kA

3,608,000 ₫ 7,216,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 10kA
50%
NV125-CW(HS)-3125

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 125A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 10kA
50%
NV125-CW(HS)-3100

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 10kA
50%
NV125-CW(HS)-380

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA
50%
NV125-CW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA

1,912,000 ₫ 3,824,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA
50%
NV63-CW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 5kA

1,169,500 ₫ 2,339,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30A 2.5kA
50%
NV30-CS(HS)-330

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 30A 2.5kA

1,062,500 ₫ 2,125,000 ₫