• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

ELCB loại dòng cắt cao

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 10kA
50%
NV63-HW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 10kA
50%
NV63-HW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 10kA
50%
NV63-HW(HS)-325

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 25A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 10kA
50%
NV63-HW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 10kA
50%
NV63-HW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 10kA
50%
NV63-HW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA
50%
NV63-HW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 10kA

1,939,000 ₫ 3,878,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 50kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 50kA
50%
NV125-HW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 50kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 50kA
50%
NV125-HW(HS)-320

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 20A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 50kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 50kA
50%
NV125-HW(HS)-332

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 32A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 50kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 50kA
50%
NV125-HW(HS)-340

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 40A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 50kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 50kA
50%
NV125-HW(HS)-350

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 50A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 50kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 50kA
50%
NV125-HW(HS)-363

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 63A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 50kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 50kA
50%
NV125-HW(HS)-380

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 80A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 50kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 50kA
50%
NV125-HW(HS)-3100

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 100A 50kA

6,399,000 ₫ 12,798,000 ₫
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 125kA
Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 125kA
50%
NV125-RW(HS)-316

Thiết bị đóng cắt chống rò điện ELCB 3P 16A 125kA

7,707,500 ₫ 15,415,000 ₫