ELCB EZCV250 › Schneider

ELCB EZCV250

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N3063

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type N,lcu=25ka 415 VAC

5,418,600 ₫ 9,031,000 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 80A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N3080

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 80A type N,lcu=25ka 415 VAC

5,418,600 ₫ 9,031,000 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 100A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 125A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 150A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N3150

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 150A type N,lcu=25ka 415 VAC

6,631,020 ₫ 11,051,700 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 160A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N3160

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 160A type N,lcu=25ka 415 VAC

6,631,020 ₫ 11,051,700 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 175A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N3175

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 175A type N,lcu=25ka 415 VAC

7,184,100 ₫ 11,973,500 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 200A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N3200

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 200A type N,lcu=25ka 415 VAC

7,824,300 ₫ 13,040,500 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 225A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N3225

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 225A type N,lcu=25ka 415 VAC

7,824,300 ₫ 13,040,500 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 250A type N,lcu=25ka 415 VAC
40%
EZCV250N3250

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 250A type N,lcu=25ka 415 VAC

7,824,300 ₫ 13,040,500 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3063

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC

6,028,440 ₫ 10,047,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 80A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3080

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 80A type H,lcu=36ka 415 VAC

6,028,440 ₫ 10,047,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 100A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3100

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 100A type H,lcu=36ka 415 VAC

6,028,440 ₫ 10,047,400 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 125A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3125

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 125A type H,lcu=36ka 415 VAC

7,015,800 ₫ 11,693,000 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3150

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC

8,331,180 ₫ 13,885,300 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 160A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3160

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 160A type H,lcu=36ka 415 VAC

8,331,180 ₫ 13,885,300 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 175A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3175

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 175A type H,lcu=36ka 415 VAC

10,297,320 ₫ 17,162,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 200A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3200

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 200A type H,lcu=36ka 415 VAC

10,297,320 ₫ 17,162,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 225A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3225

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 225A type H,lcu=36ka 415 VAC

10,297,320 ₫ 17,162,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 250A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H3250

Thiết bị đóng cắt EZCV250 3P 250A type H,lcu=36ka 415 VAC

10,297,320 ₫ 17,162,200 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4063

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 63A type H,lcu=36ka 415 VAC

7,536,540 ₫ 12,560,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 80A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4080

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 80A type H,lcu=36ka 415 VAC

7,536,540 ₫ 12,560,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 100A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4100

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 100A type H,lcu=36ka 415 VAC

7,536,540 ₫ 12,560,900 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 125A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4125

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 125A type H,lcu=36ka 415 VAC

8,768,760 ₫ 14,614,600 ₫
Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC
40%
EZCV250H4150

Thiết bị đóng cắt EZCV250 4P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC

9,864,360 ₫ 16,440,600 ₫