Đèn đường Led (Street Light) › Paragon

Đèn đường Led (Street Light)

  • 1
Đèn đường 240W (853 x 335 x 100)
30%
PSTM240L

Đèn đường 240W (853 x 335 x 100)

9,114,700 ₫ 13,021,000 ₫
Đèn đường 150W (600 x 318 x 136)
30%
PSTM150L

Đèn đường 150W (600 x 318 x 136)

6,256,600 ₫ 8,938,000 ₫
Đèn đường 120W (700 x 335 x 100)
30%
PSTM120L

Đèn đường 120W (700 x 335 x 100)

4,288,200 ₫ 6,126,000 ₫
Đèn đường 100W (600 x 290 x 90)
30%
PSTM100L

Đèn đường 100W (600 x 290 x 90)

3,664,500 ₫ 5,235,000 ₫
Đèn đường 180W (700 x 335 x 100)
30%
PSTO180L

Đèn đường 180W (700 x 335 x 100)

10,031,000 ₫ 14,330,000 ₫
Đèn đường 150W (700 x 335 x 100)
30%
PSTO150L

Đèn đường 150W (700 x 335 x 100)

9,433,200 ₫ 13,476,000 ₫
Đèn đường 120W (700 x 335 x 100)
30%
PSTO120L

Đèn đường 120W (700 x 335 x 100)

7,333,200 ₫ 10,476,000 ₫
Đèn đường 100W (600 x 290 x 90)
30%
PSTO100L

Đèn đường 100W (600 x 290 x 90)

6,825,000 ₫ 9,750,000 ₫
Đèn đường 160W (811 x 273 x 58)
30%
PSTN200L

Đèn đường 160W (811 x 273 x 58)

5,734,400 ₫ 8,192,000 ₫
Đèn đường 160W (716 x 273 x 58)
30%
PSTN160L

Đèn đường 160W (716 x 273 x 58)

4,834,200 ₫ 6,906,000 ₫
Đèn đường 80W (620 x 273 x 58)
30%
PSTN120L

Đèn đường 80W (620 x 273 x 58)

3,910,200 ₫ 5,586,000 ₫
Đèn đường 80W (526 x 273 x 58)
30%
PSTN80L

Đèn đường 80W (526 x 273 x 58)

3,125,500 ₫ 4,465,000 ₫
Đèn đường 400W
POLF40065 E40 250W sodium

Đèn đường 400W

2,777,000 ₫
Đèn đường 400W
POLF40065 E40 250W metal halide

Đèn đường 400W

2,760,000 ₫
Đèn đường 400W
POLF40065 E40 400W sodium

Đèn đường 400W

3,049,000 ₫
Đèn đường 400W
POLF40065 E40 400W metal halide

Đèn đường 400W

2,934,000 ₫
Đèn đường 400W
POLE40065 E40 400W metal halide

Đèn đường 400W

3,849,000 ₫
Đèn đường 400W
POLE40065 E40 400W sodium

Đèn đường 400W

3,964,000 ₫
Đèn đường 250W
POLE40065 E40 250W metal halide

Đèn đường 250W

3,675,000 ₫
Đèn đường 250W
POLE40065 E40 250W sodium

Đèn đường 250W

3,692,000 ₫
Đèn đường 120W ( 820 x 325 x 86)
30%
PSTL120L

Đèn đường 120W ( 820 x 325 x 86)

3,582,600 ₫ 5,118,000 ₫
Đèn đường 100W (725 x 298 x 80)
30%
PSTL100L

Đèn đường 100W (725 x 298 x 80)

2,963,100 ₫ 4,233,000 ₫
  • 1