• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây đơn mềm ruột đồng PVC

Dây đơn mềm VCm - 0.5
Dây đơn mềm VCm - 0.5
VCm - 0.5

Dây đơn mềm VCm - 0.5

1,460 ₫
Dây đơn mềm VCm - 0.75
Dây đơn mềm VCm - 0.75
VCm - 0.75

Dây đơn mềm VCm - 0.75

1,980 ₫
Dây đơn mềm VCm - 1.0
Dây đơn mềm VCm - 1.0
VCm - 1.0

Dây đơn mềm VCm - 1.0

2,580 ₫
Dây đơn mềm VCm - 1.5
Dây đơn mềm VCm - 1.5
VCm - 1.5

Dây đơn mềm VCm - 1.5

3,630 ₫
Dây đơn mềm VCm - 2.5
Dây đơn mềm VCm - 2.5
VCm - 2.5

Dây đơn mềm VCm - 2.5

5,860 ₫
Dây đơn mềm VCm - 4.0
Dây đơn mềm VCm - 4.0
VCm - 4.0

Dây đơn mềm VCm - 4.0

9,160 ₫
Dây đơn mềm VCm - 6.0
Dây đơn mềm VCm - 6.0
VCm - 6.0

Dây đơn mềm VCm - 6.0

13,700 ₫
Dây đơn mềm VCm - 10
Dây đơn mềm VCm - 10
VCm - 10

Dây đơn mềm VCm - 10

22,880 ₫
Dây đơn mềm VCm - 16
Dây đơn mềm VCm - 16
VCm - 16

Dây đơn mềm VCm - 16

36,050 ₫
Dây đơn mềm VCm - 25
Dây đơn mềm VCm - 25
VCm - 25

Dây đơn mềm VCm - 25

55,620 ₫
Dây đơn mềm VCm - 35
Dây đơn mềm VCm - 35
VCm - 35

Dây đơn mềm VCm - 35

78,630 ₫
Dây đơn mềm VCm - 50
Dây đơn mềm VCm - 50
VCm - 50

Dây đơn mềm VCm - 50

112,730 ₫
Dây đơn mềm VCm - 70
Dây đơn mềm VCm - 70
VCm - 70

Dây đơn mềm VCm - 70

155,980 ₫
Dây đơn mềm VCm - 95
Dây đơn mềm VCm - 95
VCm - 95

Dây đơn mềm VCm - 95

207,030 ₫
Dây đơn mềm VCm - 120
Dây đơn mềm VCm - 120
VCm - 120

Dây đơn mềm VCm - 120

261,260 ₫
Dây đơn mềm VCm - 150
Dây đơn mềm VCm - 150
VCm - 150

Dây đơn mềm VCm - 150

326,640 ₫