Dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC › DAPHACO

Dây đơn cứng ruột đồng cách điện PVC

  • 1
Dây đơn cứng tiết diện 30/10mm2 (Ruột dẫn nhôm)
30/10 - VC7 (F3.00) - 0,6/1kV

Dây đơn cứng tiết diện 30/10mm2 (Ruột dẫn nhôm)

3,100 ₫
Dây đơn cứng tiết diện 30/10mm2
30/10 - VC7 (F3.00) - 0,6/1kV

Dây đơn cứng tiết diện 30/10mm2

16,870 ₫
Dây đơn cứng tiết diện 26/10mm2
26/10 - VC5 (F2.60) - 0,6/1kV

Dây đơn cứng tiết diện 26/10mm2

12,610 ₫
Dây đơn cứng tiết diện 20/10mm2
20/10 - VC3 (F2.00) - 0,6/1kV

Dây đơn cứng tiết diện 20/10mm2

7,660 ₫
Dây đơn cứng tiết diện 16/10mm2
16/10 - VC2 (F1.60) - 0,6/1kV

Dây đơn cứng tiết diện 16/10mm2

5,060 ₫
Dây đơn cứng tiết diện 12/10mm2
12/10 - VC1 (F 1.13) - TCVN 6610-3 - 300/500V

Dây đơn cứng tiết diện 12/10mm2

2,640 ₫
  • 1