Dây đôi mềm ruột đồng cách điện PVC › LION

Dây đôi mềm ruột đồng cách điện PVC

  • 1
Dây đôi mềm VCm - 2x2.5
VCm - 2x2.5

Dây đôi mềm VCm - 2x2.5

11,590 ₫
Dây đôi mềm VCm - 2x1.5
VCm - 2x1.5

Dây đôi mềm VCm - 2x1.5

7,130 ₫
Dây đôi mềm VCm - 2x1.0
VCm - 2x1.0

Dây đôi mềm VCm - 2x1.0

5,060 ₫
Dây đôi mềm VCm - 2x0.75
VCm - 2x0.75

Dây đôi mềm VCm - 2x0.75

3,930 ₫
Dây đôi mềm VCm - 2x0.5
VCm - 2x0.5

Dây đôi mềm VCm - 2x0.5

2,780 ₫
  • 1