• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây cáp pha mềm 4 lõi ruột đồng

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0+1x0.75
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0+1x0.75
VVCm - 3x1.0+1x0.75

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0+1x0.75

11,370 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5+1x1.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5+1x1.0
VVCm - 3x1.5+1x1.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5+1x1.0

15,770 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5+1x1.5
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5+1x1.5
VVCm - 3x2.5+1x1.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5+1x1.5

24,620 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0+1x2.5
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0+1x2.5
VVCm - 3x4.0+1x2.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0+1x2.5

38,180 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0+1x2.5
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0+1x2.5
VVCm - 3x6.0+1x2.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0+1x2.5

52,880 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0+1x4.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0+1x4.0
VVCm - 3x6.0+1x4.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0+1x4.0

55,710 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0+1x4.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0+1x4.0
VVCm - 3x8.0+1x4.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0+1x4.0

71,200 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10+1x6.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10+1x6.0
VVCm - 3x10+1x6.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10+1x6.0

91,080 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x11+1x6.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x11+1x6.0
VVCm - 3x11+1x6.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x11+1x6.0

98,200 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x14+1x8.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x14+1x8.0
VVCm - 3x14+1x8.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x14+1x8.0

125,270 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x8.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x8.0
VVCm - 3x16+1x8.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x8.0

138,890 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x8.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x8.0
VVCm - 3x16+1x8.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x8.0

138,890 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x22+1x10
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x22+1x10
VVCm - 3x22+1x10

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x22+1x10

185,340 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x10
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x10
VVCm - 3x16+1x10

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16+1x10

141,110 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25+1x10
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25+1x10
VVCm - 3x25+1x10

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25+1x10

199,610 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25+1x16
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25+1x16
VVCm - 3x25+1x16

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25+1x16

218,360 ₫