Dây cáp pha mềm 3 lõi ruột đồng › DAPHACO

Dây cáp pha mềm 3 lõi ruột đồng

  • 1
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35
VVCm - 3x35 - 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x35

276,200 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25
VVCm - 3x25 - 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x25

199,490 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16
VVCm - 3x16 - 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x16

131,620 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10
VVCm - 3x10 - 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x10

83,830 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x22
VVCm - 3x22 - 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x22

176,220 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x14
VVCm - 3x14 - 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x14

114,160 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0
VVCm - 3x8.0 - 0.6/1kV

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x8.0

67,630 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0
VVCm - 3x6.0 (3x84/0.30) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x6.0

50,390 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0
VVCm - 3x4.0 (3x56/0.30) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x4.0

34,170 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5
VVCm - 3x2.5 (3x350/0.25) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x2.5

22,600 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5
VVCm - 3x1.5 (3x30/0.25) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.5

10,260 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0
VVCm - 3x1.0 (3x32/0.20) -300/500V

Dây cáp pha mềm VVCm - 3x1.0

9,930 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x35
Fa 3x35

Dây cáp pha mềm Fa 3x35

159,010 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x25
Fa 3x25

Dây cáp pha mềm Fa 3x25

116,340 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x16
Fa 3x16

Dây cáp pha mềm Fa 3x16

80,270 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x14
Fa 3x14

Dây cáp pha mềm Fa 3x14

69,130 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x10
Fa 3x10

Dây cáp pha mềm Fa 3x10

58,290 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x8.0
Fa 3x8.0

Dây cáp pha mềm Fa 3x8.0

45,430 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x6.0
Fa 3x6.0

Dây cáp pha mềm Fa 3x6.0

31,450 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x5.0
Fa 3x5.0

Dây cáp pha mềm Fa 3x5.0

24,970 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x4.0
Fa 3x4.0

Dây cáp pha mềm Fa 3x4.0

21,820 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x2.5
Fa 3x2.5

Dây cáp pha mềm Fa 3x2.5

15,390 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 3x1.5
Fa 3x1.5

Dây cáp pha mềm Fa 3x1.5

10,170 ₫
  • 1