• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Dây cáp pha mềm 2 lõi ruột đồng

Dây cáp pha mềm Fa 2x1.0
Dây cáp pha mềm Fa 2x1.0
Fa 2x1.0

Dây cáp pha mềm Fa 2x1.0

5,510 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x1.5
Dây cáp pha mềm Fa 2x1.5
Fa 2x1.5

Dây cáp pha mềm Fa 2x1.5

6,950 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x2.5
Dây cáp pha mềm Fa 2x2.5
Fa 2x2.5

Dây cáp pha mềm Fa 2x2.5

10,760 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x4.0
Dây cáp pha mềm Fa 2x4.0
Fa 2x.4.0

Dây cáp pha mềm Fa 2x4.0

15,150 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x5.0
Dây cáp pha mềm Fa 2x5.0
Fa 2x5.0

Dây cáp pha mềm Fa 2x5.0

17,650 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x6.0
Dây cáp pha mềm Fa 2x6.0
Fa 2x6.0

Dây cáp pha mềm Fa 2x6.0

22,150 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x8.0
Dây cáp pha mềm Fa 2x8.0
Fa 2x8.0

Dây cáp pha mềm Fa 2x8.0

32,170 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x10
Dây cáp pha mềm Fa 2x10
Fa 2x10

Dây cáp pha mềm Fa 2x10

43,180 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x14
Dây cáp pha mềm Fa 2x14
Fa 2x14

Dây cáp pha mềm Fa 2x14

50,990 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x16
Dây cáp pha mềm Fa 2x16
Fa 2x16

Dây cáp pha mềm Fa 2x16

59,140 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x25
Dây cáp pha mềm Fa 2x25
Fa 2x25

Dây cáp pha mềm Fa 2x25

86,930 ₫
Dây cáp pha mềm Fa 2x35
Dây cáp pha mềm Fa 2x35
Fa 2x35

Dây cáp pha mềm Fa 2x35

116,020 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 2x1.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 2x1.0
VVCm - 2x1.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 2x1.0

7,390 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 2x1.5
Dây cáp pha mềm VVCm - 2x1.5
VVCm - 2x1.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 2x1.5

10,260 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 2x2.5
Dây cáp pha mềm VVCm - 2x2.5
VVCm - 2x2.5

Dây cáp pha mềm VVCm - 2x2.5

16,360 ₫
Dây cáp pha mềm VVCm - 2x4.0
Dây cáp pha mềm VVCm - 2x4.0
VVCm - 2x4.0

Dây cáp pha mềm VVCm - 2x4.0

24,520 ₫