Cáp Vặn Xoắn hạ thế 4 lõi (3+1), ruột nhôm cách điện XLPE › DAPHACO

Cáp Vặn Xoắn hạ thế 4 lõi (3+1), ruột nhôm cách điện XLPE

  • 1
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x240+1x185
LV - ABC 3x240+1x185

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x240+1x185

238,860 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x240+1x150
LV - ABC 3x240+1x150

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x240+1x150

228,680 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x240+1x120
LV - ABC 3x240+1x120

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x240+1x120

221,950 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x185+1x150
LV - ABC 3x185+1x150

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x185+1x150

189,630 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x185+1x120
LV - ABC 3x185+1x120

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x185+1x120

182,320 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x185+1x95
LV - ABC 3x185+1x95

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x185+1x95

176,760 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150+1x120
LV - ABC 3x150+1x120

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150+1x120

153,580 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150+1x95
LV - ABC 3x150+1x95

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150+1x95

148,010 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150+1x70
LV - ABC 3x150+1x70

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x150+1x70

140,890 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x120+1x95
LV - ABC 3x120+1x95

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x120+1x95

140,890 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x120+1x70
LV - ABC 3x120+1x70

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x120+1x70

118,970 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x95+1x70
LV - ABC 3x95+1x70

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x95+1x70

100,400 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x95+1x50
LV - ABC 3x95+1x50

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x95+1x50

95,670 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x70+1x50
LV - ABC 3x70+1x50

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x70+1x50

73,970 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x70+1x35
LV - ABC 3x70+1x35

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x70+1x35

69,920 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x50+1x35
LV - ABC 3x50+1x35

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x50+1x35

55,800 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x50+1x25
LV - ABC 3x50+1x25

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x50+1x25

53,200 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x35+1x25
LV - ABC 3x35+1x25

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x35+1x25

41,060 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x35+1x16
LV - ABC 3x35+1x16

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x35+1x16

38,440 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x25+1x16
LV - ABC 3x25+1x16

Cáp vặn xoắn LV - ABC 3x25+1x16

30,720 ₫
  • 1