Cáp vặn xoắn hạ thế 2 lõi, ruột nhôm, các điện XLPE › DAPHACO

Cáp vặn xoắn hạ thế 2 lõi, ruột nhôm, các điện XLPE

  • 1
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x240
LV - ABC 2x240 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x240

126,350 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x185
LV - ABC 2x185 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x185

100,510 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x150
LV - ABC 2x150 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x150

81,170 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x120
LV - ABC 2x120 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x120

66,410 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x95
LV - ABC 2x95 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x95

54,210 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x70
LV - ABC 2x70 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x70

39,190 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x50
LV - ABC 2x50 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x50

30,180 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x35
LV - ABC 2x35 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x35

22,010 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x25
LV - ABC 2x25 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x25

16,820 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x16
LV - ABC 2x16 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x16

11,520 ₫
Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x10
LV - ABC 2x10 (đủ tiết diện)

Cáp vặn xoắn LV - ABC 2x10

8,480 ₫
  • 1