• Trang chủ
 • Bảng giá
 • Tin tức
 • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp điều khiển không màn chắn

Cáp điều khiển YY 3x0.5
Cáp điều khiển YY 3x0.5
YY 3x0.5

Cáp điều khiển YY 3x0.5

6,170 ₫
Cáp điều khiển YY 3x0.75
Cáp điều khiển YY 3x0.75
YY 3x0.75

Cáp điều khiển YY 3x0.75

8,270 ₫
Cáp điều khiển YY 3x1.0
Cáp điều khiển YY 3x1.0
YY 3x1.0

Cáp điều khiển YY 3x1.0

10,390 ₫
Cáp điều khiển YY 3x1.5
Cáp điều khiển YY 3x1.5
YY 3x1.5

Cáp điều khiển YY 3x1.5

14,270 ₫
Cáp điều khiển YY 3x2.5
Cáp điều khiển YY 3x2.5
YY 3x2.5

Cáp điều khiển YY 3x2.5

22,900 ₫
Cáp điều khiển YY 4x0.5
Cáp điều khiển YY 4x0.5
YY 4x0.5

Cáp điều khiển YY 4x0.5

7,830 ₫
Cáp điều khiển YY 4x0.75
Cáp điều khiển YY 4x0.75
YY 4x0.75

Cáp điều khiển YY 4x0.75

10,590 ₫
Cáp điều khiển YY 4x1.0
Cáp điều khiển YY 4x1.0
YY 4x1.0

Cáp điều khiển YY 4x1.0

13,380 ₫
Cáp điều khiển YY 4x1.5
Cáp điều khiển YY 4x1.5
YY 4x1.5

Cáp điều khiển YY 4x1.5

18,480 ₫
Cáp điều khiển YY 4x2.5
Cáp điều khiển YY 4x2.5
YY 4x2.5

Cáp điều khiển YY 4x2.5

29,740 ₫
Cáp điều khiển YY 8x0.5
Cáp điều khiển YY 8x0.5
YY 8x0.5

Cáp điều khiển YY 8x0.5

17,020 ₫
Cáp điều khiển YY 8x0.75
Cáp điều khiển YY 8x0.75
YY 8x0.75

Cáp điều khiển YY 8x0.75

22,570 ₫
Cáp điều khiển YY 8x1.0
Cáp điều khiển YY 8x1.0
YY 8x1.0

Cáp điều khiển YY 8x1.0

28,170 ₫
Cáp điều khiển YY 8x1.5
Cáp điều khiển YY 8x1.5
YY 8x1.5

Cáp điều khiển YY 8x1.5

38,390 ₫
Cáp điều khiển YY 8x2.5
Cáp điều khiển YY 8x2.5
YY 8x2.5

Cáp điều khiển YY 8x2.5

62,020 ₫
Cáp điều khiển YY 12x0.5
Cáp điều khiển YY 12x0.5
YY 12x0.5

Cáp điều khiển YY 12x0.5

22,070 ₫