• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp điện lực hạ thế CVV 4 lõi bằng nhau, ruột đồng

Cáp điện lực CVV 4x1.0
Cáp điện lực CVV 4x1.0
CVV 4x1.0(4x7/0.425)

Cáp điện lực CVV 4x1.0

19,320 ₫
Cáp điện lực CVV 4x1.5
Cáp điện lực CVV 4x1.5
CVV 4x1.5 (4 x7/0.52)

Cáp điện lực CVV 4x1.5

21,690 ₫
Cáp điện lực CVV 4x2.0
Cáp điện lực CVV 4x2.0
CVV 4x2.0 (4x7/0.60)

Cáp điện lực CVV 4x2.0

29,820 ₫
Cáp điện lực CVV 4x2.5
Cáp điện lực CVV 4x2.5
CVV 4x2.5(4x7/0.67)

Cáp điện lực CVV 4x2.5

32,190 ₫
Cáp điện lực CVV 4x3.0
Cáp điện lực CVV 4x3.0
CVV 4x3.0(4x7/0.75)

Cáp điện lực CVV 4x3.0

42,770 ₫
Cáp điện lực CVV 4x3.5
Cáp điện lực CVV 4x3.5
CVV 4x3.5(4x7/0.8)

Cáp điện lực CVV 4x3.5

47,640 ₫
Cáp điện lực CVV 4x4.0
Cáp điện lực CVV 4x4.0
CVV 4x4.0(4x7/0.85)

Cáp điện lực CVV 4x4.0

48,230 ₫
Cáp điện lực CVV 4x5.0
Cáp điện lực CVV 4x5.0
CVV 4x5.0 (4x7/0.95)

Cáp điện lực CVV 4x5.0

62,230 ₫
Cáp điện lực CVV 4x5.5
Cáp điện lực CVV 4x5.5
CVV 4x5.5 (4x7/1.0)

Cáp điện lực CVV 4x5.5

67,720 ₫
Cáp điện lực CVV 4x6.0
Cáp điện lực CVV 4x6.0
CVV 4x6.0 (4x7/1.04)

Cáp điện lực CVV 4x6.0

68,670 ₫
Cáp điện lực CVV 4x8.0
Cáp điện lực CVV 4x8.0
CVV 4x8.0 (4x7/1.2)

Cáp điện lực CVV 4x8.0

91,830 ₫
Cáp điện lực CVV 4x10
Cáp điện lực CVV 4x10
CVV 4x10 (4x7/1.35)

Cáp điện lực CVV 4x10

110,010 ₫
Cáp điện lực CVV 4x11
Cáp điện lực CVV 4x11
CVV 4x11 (4x7/1.4)

Cáp điện lực CVV 4x11

119,390 ₫
Cáp điện lực CVV 4x14
Cáp điện lực CVV 4x14
CVV 4x14 (4x7/1.6)

Cáp điện lực CVV 4x14

150,990 ₫
Cáp điện lực CVV 4x16
Cáp điện lực CVV 4x16
CVV 4x16

Cáp điện lực CVV 4x16

164,300 ₫
Cáp điện lực CVV 4x22
Cáp điện lực CVV 4x22
CVV 4x22

Cáp điện lực CVV 4x22

226,910 ₫