Cáp điện lực hạ thế CVV 4 lõi, (3+1 nối đất ), ruột đồng › DAPHACO

Cáp điện lực hạ thế CVV 4 lõi, (3+1 nối đất ), ruột đồng

  • 1
Cáp điện lực CVV 3x70+1x50
CVV 3x70+1x50

Cáp điện lực CVV 3x70+1x50

597,210 ₫
Cáp điện lực CVV 3x70+1x35
CVV 3x70+1x35

Cáp điện lực CVV 3x70+1x35

568,460 ₫
Cáp điện lực CVV 3x50+1x35
CVV 3x50+1x35

Cáp điện lực CVV 3x50+1x35

427,440 ₫
Cáp điện lực CVV 3x50+1x25
CVV 3x50+1x25

Cáp điện lực CVV 3x50+1x25

405,460 ₫
Cáp điện lực CVV 3x38+1x22
CVV 3x38+1x22

Cáp điện lực CVV 3x38+1x22

332,640 ₫
Cáp điện lực CVV 3x38+1x16
CVV 3x38+1x16

Cáp điện lực CVV 3x38+1x16

320,120 ₫
Cáp điện lực CVV 3x35+1x25
CVV 3x35+1x25

Cáp điện lực CVV 3x35+1x25

315,770 ₫
Cáp điện lực CVV 3x35+1x16
CVV 3x35+1x16

Cáp điện lực CVV 3x35+1x16

294,150 ₫
Cáp điện lực CVV 3x25+1x16
CVV 3x25+1x16

Cáp điện lực CVV 3x25+1x16

228,450 ₫
Cáp điện lực CVV 3x25+1x10
CVV 3x25+1x10

Cáp điện lực CVV 3x25+1x10

221,650 ₫
Cáp điện lực CVV 3x22+1x10
CVV 3x22+1x10

Cáp điện lực CVV 3x22+1x10

199,500 ₫
Cáp điện lực CVV 3x16+1x10
CVV 3x16+1x10

Cáp điện lực CVV 3x16+1x10

154,680 ₫
Cáp điện lực CVV 3x14+1x8.0
CVV 3x14+1x8.0

Cáp điện lực CVV 3x14+1x8.0

136,500 ₫
Cáp điện lực CVV 3x10+1x6.0
CVV 3x10+1x6.0

Cáp điện lực CVV 3x10+1x6.0

102,290 ₫
Cáp điện lực CVV 3x8.0+1x4.0
CVV 3x8.0+1x4.0

Cáp điện lực CVV 3x8.0+1x4.0

79,300 ₫
Cáp điện lực CVV 3x6.0+1x4.0
CVV 3x6.0+1x4.0

Cáp điện lực CVV 3x6.0+1x4.0

67,480 ₫
Cáp điện lực CVV 3x4.0+1x2.0
CVV 3x4.0+1x2.0

Cáp điện lực CVV 3x4.0+1x2.0

43,230 ₫
Cáp điện lực CVV 3x2.5+1x1.5
CVV 3x2.5+1x1.5

Cáp điện lực CVV 3x2.5+1x1.5

28,940 ₫
  • 1