• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp điện lực hạ thế CVV 3 lõi ruột đồng

Cáp điện lực CVV 3x1.0
Cáp điện lực CVV 3x1.0
CVV 3x1.0

Cáp điện lực CVV 3x1.0

15,860 ₫
Cáp điện lực CVV 3x1.5
Cáp điện lực CVV 3x1.5
CVV 3x1.5

Cáp điện lực CVV 3x1.5

17,110 ₫
Cáp điện lực CVV 3x2.0
Cáp điện lực CVV 3x2.0
CVV 3x2.0

Cáp điện lực CVV 3x2.0

23,880 ₫
Cáp điện lực CVV 3x2.5
Cáp điện lực CVV 3x2.5
CVV 3x2.5

Cáp điện lực CVV 3x2.5

25,300 ₫
Cáp điện lực CVV 3x3.0
Cáp điện lực CVV 3x3.0
CVV 3x3.0

Cáp điện lực CVV 3x3.0

33,980 ₫
Cáp điện lực CVV 3x3.5
Cáp điện lực CVV 3x3.5
CVV 3x3.5

Cáp điện lực CVV 3x3.5

36,020 ₫
Cáp điện lực CVV 3x4.0
Cáp điện lực CVV 3x4.0
CVV 3x4.0

Cáp điện lực CVV 3x4.0

36,950 ₫
Cáp điện lực CVV 3x5.0
Cáp điện lực CVV 3x5.0
CVV 3x5.0

Cáp điện lực CVV 3x5.0

47,750 ₫
Cáp điện lực CVV 3x5.5
Cáp điện lực CVV 3x5.5
CVV 3x5.5

Cáp điện lực CVV 3x5.5

51,900 ₫
Cáp điện lực CVV 3x6.0
Cáp điện lực CVV 3x6.0
CVV 3x6.0

Cáp điện lực CVV 3x6.0

52,390 ₫
Cáp điện lực CVV 3x8.0
Cáp điện lực CVV 3x8.0
CVV 3x8.0

Cáp điện lực CVV 3x8.0

71,400 ₫
Cáp điện lực CVV 3x10
Cáp điện lực CVV 3x10
CVV 3x10

Cáp điện lực CVV 3x10

84,700 ₫
Cáp điện lực CVV 3x11
Cáp điện lực CVV 3x11
CVV 3x11

Cáp điện lực CVV 3x11

92,190 ₫
Cáp điện lực CVV 3x14
Cáp điện lực CVV 3x14
CVV 3x14

Cáp điện lực CVV 3x14

116,310 ₫
Cáp điện lực CVV 3x16
Cáp điện lực CVV 3x16
CVV 3x16

Cáp điện lực CVV 3x16

127,350 ₫
Cáp điện lực CVV 3x22
Cáp điện lực CVV 3x22
CVV 3x22

Cáp điện lực CVV 3x22

174,400 ₫