• Trang chủ
  • Bảng giá
  • Tin tức
  • Liên hệ
( 028) 3731 3963
sale@thietbidiendgp.vn

Cáp điện lực hạ thế CV

Cáp điện lực hạ thế CV 1.5 tiêu chuẩn công trình
Cáp điện lực hạ thế CV 1.5 tiêu chuẩn công trình
CV 1.5 (7/0.52) - 450/750V (TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 1.5 tiêu chuẩn công trình

4,030 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 2.5 tiêu chuẩn công trình
Cáp điện lực hạ thế CV 2.5 tiêu chuẩn công trình
CV 2.5 (7/0.67) - 450/750V (TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 2.5 tiêu chuẩn công trình

6,650 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 4.0 tiêu chuẩn công trình
Cáp điện lực hạ thế CV 4.0 tiêu chuẩn công trình
CV 4.0 (7/0.85) - 450/750V (TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 4.0 tiêu chuẩn công trình

9,970 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 6.0 tiêu chuẩn công trình
Cáp điện lực hạ thế CV 6.0 tiêu chuẩn công trình
CV 6.0 (7/1.04) - 450/750V (TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 6.0 tiêu chuẩn công trình

14,620 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 16 tiêu chuẩn công trình
Cáp điện lực hạ thế CV 16 tiêu chuẩn công trình
CV 16 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 16 tiêu chuẩn công trình

37,070 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 25 tiêu chuẩn công trình
Cáp điện lực hạ thế CV 25 tiêu chuẩn công trình
CV 25 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 25 tiêu chuẩn công trình

57,970 ₫
Cáp điện lực hạ thế CV 35 tiêu chuẩn công trình
Cáp điện lực hạ thế CV 35 tiêu chuẩn công trình
CV 35 (750V - TCVN 6610-3:2000)

Cáp điện lực hạ thế CV 35 tiêu chuẩn công trình

80,070 ₫