Cáp điện lực 4 lõi CXV (3+1 nối đất), ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC › DAPHACO

Cáp điện lực 4 lõi CXV (3+1 nối đất), ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC

Cáp điện lực CXV 3x16+1x8.0
CXV 3x16+1x8.0

Cáp điện lực CXV 3x16+1x8.0

145,810 ₫
Cáp điện lực CXV 3x2.5+1x1.5
CXV 3x2.5+1x1.5

Cáp điện lực CXV 3x2.5+1x1.5

29,900 ₫
Cáp điện lực CXV 3x70+1x50
CXV 3x70+1x50

Cáp điện lực CXV 3x70+1x50

600,060 ₫
Cáp điện lực CXV 3x70+1x35
CXV 3x70+1x35

Cáp điện lực CXV 3x70+1x35

571,190 ₫
Cáp điện lực CXV 3x50+1x35
CXV 3x50+1x35

Cáp điện lực CXV 3x50+1x35

429,580 ₫
Cáp điện lực CXV 3x50+1x25
CXV 3x50+1x25

Cáp điện lực CXV 3x50+1x25

407,480 ₫
Cáp điện lực CXV 3x38+1x16
CXV 3x38+1x16

Cáp điện lực CXV 3x38+1x16

320,540 ₫
Cáp điện lực CXV 3x35+1x25
CXV 3x35+1x25

Cáp điện lực CXV 3x35+1x25

317,430 ₫
Cáp điện lực CXV 3x35+1x22
CXV 3x35+1x22

Cáp điện lực CXV 3x35+1x22

307,820 ₫
Cáp điện lực CXV 3x35+1x16
CXV 3x35+1x16

Cáp điện lực CXV 3x35+1x16

295,690 ₫
Cáp điện lực CXV 3x25+1x16
CXV 3x25+1x16

Cáp điện lực CXV 3x25+1x16

229,640 ₫
Cáp điện lực CXV 3x25+1x14
CXV 3x25+1x14

Cáp điện lực CXV 3x25+1x14

222,950 ₫
Cáp điện lực CXV 3x22+1x11
CXV 3x22+1x11

Cáp điện lực CXV 3x22+1x11

201,130 ₫
Cáp điện lực CXV 3x16+1x10
CXV 3x16+1x10

Cáp điện lực CXV 3x16+1x10

155,390 ₫
Cáp điện lực CXV 3x14+1x8.0
CXV 3x14+1x8.0

Cáp điện lực CXV 3x14+1x8.0

133,820 ₫
Cáp điện lực CXV 3x11+1x6.0
CXV 3x11+1x6.0

Cáp điện lực CXV 3x11+1x6.0

108,520 ₫
Cáp điện lực CXV 3x10+1x6.0
CXV 3x10+1x6.0

Cáp điện lực CXV 3x10+1x6.0

102,760 ₫
Cáp điện lực CXV 3x8.0+1x4.0
CXV 3x8.0+1x4.0

Cáp điện lực CXV 3x8.0+1x4.0

81,250 ₫
Cáp điện lực CXV 3x6.0+1x4.0
CXV 3x6.0+1x4.0

Cáp điện lực CXV 3x6.0+1x4.0

67,950 ₫
Cáp điện lực CXV 3x6.0+1x2.5
CXV 3x6.0+1x2.5

Cáp điện lực CXV 3x6.0+1x2.5

60,620 ₫
Cáp điện lực CXV 3x5.5+1x2.5
CXV 3x5.5+1x2.5

Cáp điện lực CXV 3x5.5+1x2.5

57,430 ₫
Cáp điện lực CXV 3x5.0+1x2.5
CXV 3x5.0+1x2.5

Cáp điện lực CXV 3x5.0+1x2.5

53,170 ₫
Cáp điện lực CXV 3x4.0+1x2.5
CXV 3x4.0+1x2.5

Cáp điện lực CXV 3x4.0+1x2.5

48,350 ₫
Cáp điện lực CXV 3x2.0+1x1.0
CXV 3x3.5+1x2.0

Cáp điện lực CXV 3x2.0+1x1.0

39,680 ₫
Cáp điện lực CXV 3x2.0+1x1.0
CXV 3x2.0+1x1.0

Cáp điện lực CXV 3x2.0+1x1.0

24,310 ₫