Cáp điện lực 2 lõi CXV, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC › DAPHACO

Cáp điện lực 2 lõi CXV, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC

  • 1
Cáp điện lực CXV 2x70
CXV 2x70

Cáp điện lực CXV 2x70

336,560 ₫
Cáp điện lực CXV 2x70
CXV 2x50

Cáp điện lực CXV 2x70

240,570 ₫
Cáp điện lực CXV 2x38
CXV 2x38

Cáp điện lực CXV 2x38

195,660 ₫
Cáp điện lực CXV 2x35
CXV 2x35

Cáp điện lực CXV 2x35

180,460 ₫
Cáp điện lực CXV 2x25
CXV 2x25

Cáp điện lực CXV 2x25

135,310 ₫
Cáp điện lực CXV 2x22
CXV 2x22

Cáp điện lực CXV 2x22

124,260 ₫
Cáp điện lực CXV 2x16
CXV 2x16

Cáp điện lực CXV 2x16

91,950 ₫
Cáp điện lực CXV 2x14
CXV 2x14 (2x7/1.6)

Cáp điện lực CXV 2x14

84,110 ₫
Cáp điện lực CXV 2x11
CXV 2x11 (2x7/1.4)

Cáp điện lực CXV 2x11

67,360 ₫
Cáp điện lực CXV 2x10
CXV 2x10 (2x7/1.35)

Cáp điện lực CXV 2x10

63,320 ₫
Cáp điện lực CXV 2x8.0
CXV 2x8.0(2x7/1.2)

Cáp điện lực CXV 2x8.0

52,510 ₫
Cáp điện lực CXV 2x6.0
CXV 2x6.0 (2x7/1.04)

Cáp điện lực CXV 2x6.0

42,290 ₫
Cáp điện lực CXV 2x5.5
CXV 2x5.5 (2x7/1.0)

Cáp điện lực CXV 2x5.5

39,680 ₫
Cáp điện lực CXV 2x4.0
CXV 2x4.0 (2x7/0.85)

Cáp điện lực CXV 2x4.0

31,360 ₫
Cáp điện lực CXV 2x3.5
CXV 2x3.5 (2x7/0.80)

Cáp điện lực CXV 2x3.5

28,870 ₫
Cáp điện lực CXV 2x2.5
CXV 2x2.5 (2x7/0.67)

Cáp điện lực CXV 2x2.5

21,510 ₫
Cáp điện lực CXV 2x2.0
CXV 2x2.0(2x7/0.60)

Cáp điện lực CXV 2x2.0

18,770 ₫
Cáp điện lực CXV 2x1.5
CXV 2x1.5 (2x7/0.52)

Cáp điện lực CXV 2x1.5

15,590 ₫
Cáp điện lực CXV 2x1.0
CXV 2x1.0 (2x7/0.425)

Cáp điện lực CXV 2x1.0

12,690 ₫
  • 1