Cáp điện lực 1 lõi CXV, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC › DAPHACO

Cáp điện lực 1 lõi CXV, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bảo vệ PVC

Cáp điện lực CXV 300
CXV 300

Cáp điện lực CXV 300

691,770 ₫
Cáp điện lực CXV 250
CXV 250

Cáp điện lực CXV 250

594,360 ₫
Cáp điện lực CXV 240
CXV 240

Cáp điện lực CXV 240

551,940 ₫
Cáp điện lực CXV 200
CXV 200

Cáp điện lực CXV 200

463,320 ₫
Cáp điện lực CXV 185
CXV 185

Cáp điện lực CXV 185

421,980 ₫
Cáp điện lực CXV 150
CXV 150

Cáp điện lực CXV 150

347,010 ₫
Cáp điện lực CXV 125
CXV 125

Cáp điện lực CXV 125

295,620 ₫
Cáp điện lực CXV 120
CXV 120

Cáp điện lực CXV 120

284,170 ₫
Cáp điện lực CXV 100
CXV 100

Cáp điện lực CXV 100

238,430 ₫
Cáp điện lực CXV 95
CXV 95

Cáp điện lực CXV 95

219,070 ₫
Cáp điện lực CXV 75
CXV 75

Cáp điện lực CXV 75

177,310 ₫
Cáp điện lực CXV 70
CXV 70

Cáp điện lực CXV 70

158,840 ₫
Cáp điện lực CXV 60
CXV 60

Cáp điện lực CXV 60

143,750 ₫
Cáp điện lực CXV 50
CXV 50

Cáp điện lực CXV 50

112,380 ₫
Cáp điện lực CXV 38
CXV 38

Cáp điện lực CXV 38

90,410 ₫
Cáp điện lực CXV 35
CXV 35

Cáp điện lực CXV 35

83,160 ₫
Cáp điện lực CXV 25
CXV 25

Cáp điện lực CXV 25

61,060 ₫
Cáp điện lực CXV 22
CXV 22

Cáp điện lực CXV 22

55,360 ₫
Cáp điện lực CXV 16
CXV 16

Cáp điện lực CXV 16

39,560 ₫
Cáp điện lực CXV 14
CXV 14 (7x1.60)

Cáp điện lực CXV 14

36,350 ₫
Cáp điện lực CXV 11
CXV 11 (7x1.40)

Cáp điện lực CXV 11

28,750 ₫
Cáp điện lực CXV 10
CXV 10 (7x1.35)

Cáp điện lực CXV 10

26,970 ₫
Cáp điện lực CXV 8.0
CXV 8.0 (7x1.20)

Cáp điện lực CXV 8.0

22,110 ₫
Cáp điện lực CXV 6.0
CXV 6.0 (7x1.04)

Cáp điện lực CXV 6.0

17,380 ₫
Cáp điện lực CXV 5.5
CXV 5.5 (7x1.0)

Cáp điện lực CXV 5.5

16,280 ₫