Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
EZC250H2250

EZC250 2P 250A type H,lcu=85ka 220/240 VAC

3,215,520 ₫ 5,359,200 ₫
EZC250H2225

EZC250 2P 225A type H,lcu=85ka 220/240 VAC

3,215,520 ₫ 5,359,200 ₫
EZC250H2200

EZC250 2P 200A type H,lcu=85ka 220/240 VAC

3,215,520 ₫ 5,359,200 ₫
EZC250H2175

EZC250 2P 175A type H,lcu=85ka 220/240 VAC

3,215,520 ₫ 5,359,200 ₫
EZC250H2150

EZC250 2P 150A type H,lcu=85ka 220/240 VAC

2,663,100 ₫ 4,438,500 ₫
EZC250H2125

EZC250 2P 125A type H,lcu=85ka 220/240 VAC

2,105,400 ₫ 3,509,000 ₫
EZC250H2100

EZC250 2P 100A type H,lcu=85ka 220/240 VAC

2,105,400 ₫ 3,509,000 ₫
EZC250H4250

EZC250 4P 250A type H,lcu=36ka 415 VAC

5,346,660 ₫ 8,911,100 ₫
EZC250H4225

EZC250 4P 255A type H,lcu=36ka 415 VAC

5,346,660 ₫ 8,911,100 ₫
EZC250H4200

EZC250 4P 200A type H,lcu=36ka 415 VAC

5,346,660 ₫ 8,911,100 ₫
EZC250H4175

EZC250 4P 175A type H,lcu=36ka 415 VAC

5,130,840 ₫ 8,551,400 ₫
EZC250H4160

EZC250 4P 160A type H,lcu=36ka 415 VAC

4,356,000 ₫ 7,260,000 ₫
EZC250H4150

EZC250 4P 150A type H,lcu=36ka 415 VAC

4,356,000 ₫ 7,260,000 ₫
EZC250H4125

EZC250 4P 125A type H,lcu=36ka 415 VAC

3,504,600 ₫ 5,841,000 ₫
EZC250H4100

EZC250 4P 100A type H,lcu=36ka 415 VAC

2,898,060 ₫ 4,830,100 ₫
EZC250H4080

EZC250 4P 80A type H,lcu=36ka 415 VAC

2,898,060 ₫ 4,830,100 ₫