Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN
BKN 1P

MCB 1P 6A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
BKN 1P

MCB 1P 10A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
BKN 1P

MCB 1P 16A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
BKN 1P

MCB 1P 20A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
BKN 1P

MCB 1P 25A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
BKN 1P

MCB 1P 32A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
BKN 1P

MCB 1P 40A 6KA

52,125 ₫ 69,500 ₫
BKN 1P

MCB 1P 50A 6KA

54,375 ₫ 72,500 ₫
BKN 1P

MCB 1P 63A 6KA

54,375 ₫ 72,500 ₫
BKN 2P

MCB 2P 6A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
BKN 2P

MCB 2P 10A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
BKN 2P

MCB 2P 16A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
BKN 2P

MCB 2P 20A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
BKN 2P

MCB 2P 25A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
BKN 2P

MCB 2P 32A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫
BKN 2P

MCB 2P 40A 6KA

113,250 ₫ 151,000 ₫