Công ty TNHH kỹ thuật điện Đặng Gia Phát
08 3731 3963
thietbidiendgp@gmail.com

CÔNG TẮC Ổ CẮM VÀ PHỤ KIỆN

BKN 1P

MCB 1P 6A 6KA

63,000 VNĐ
BKN 1P

MCB 1P 10A 6KA

63,000 VNĐ
BKN 1P

MCB 1P 16A 6KA

63,000 VNĐ
BKN 1P

MCB 1P 20A 6KA

63,000 VNĐ
BKN 1P

MCB 1P 25A 6KA

63,000 VNĐ
BKN 1P

MCB 1P 32A 6KA

63,000 VNĐ
BKN 1P

MCB 1P 40A 6KA

63,000 VNĐ
BKN 1P

MCB 1P 50A 6KA

66,000 VNĐ
BKN 1P

MCB 1P 63A 6KA

66,000 VNĐ
BKN 2P

MCB 2P 6A 6KA

137,000 VNĐ
BKN 2P

MCB 2P 10A 6KA

137,000 VNĐ
BKN 2P

MCB 2P 16A 6KA

137,000 VNĐ
BKN 2P

MCB 2P 20A 6KA

137,000 VNĐ
BKN 2P

MCB 2P 25A 6KA

137,000 VNĐ
BKN 2P

MCB 2P 32A 6KA

137,000 VNĐ
BKN 2P

MCB 2P 40A 6KA

137,000 VNĐ